................................
HOME ORIGINS HISTORY BIOGRAPHIES COAT OF ARMS ABOUT
Coat of Arms

The centrepiece of the Cronstedt coat of arms depicts a snake catching its own tail below a crown of counts, barons or untitled nobility depending on the branch of the family. The eye and the wings are other key symbols, included in the different versions of the family crest.The Coat of Arms of the Count's family
Stylized picture of the above

Official description of the Coat of Arms (in old swedish)

"En två gånger klufven och lika många gånger delad sköld och således nio fält, hvars medlersta blir hiert skölden, hvaruti dess förra adeliga vapn står, som är en delad sköld, hvars öfra fält är blått, hvaruti en öppen krona af silfver stäld är, det nedra silfver, hvaruti en blå orm, som biter sig i stierten i en hel cirkel stäld är. Af grefveliga vapnet är första fältet guld, hvaruti en svart åt höger uprest grip med utslagna vingar stält är, i öfra hörnet af fältet till höger synes en liten röd skiöld, hvaruti et gyllende riks äple stält är. Det andra fältet är silfver, öfverlagt med en af purpur och hermelin öfverdragen rådshatt. Det tredie fältet är blåt, hvaruti trenne gyllende penningar i förvänd triangel stälte äro. Det fierde är ock blåt, hvaruti trenne arundlar eller norsar af silfver i röd upstående triangel lagde äro. Vid foten af fältet flyter en silfver ström. Det femte fältet är silfver, öfverlagt med ellova svarta hermeliner i trenne rader, fyra, tre, fyra. Det siette fältet är blåt, hvaruti springer tvänne gyllende leijon öfver hvarandra. Det siunde fältet är silfver, hvaruti trenne blå berg med guld flammor i bredd stälte äro. Det åttonde fältet är guld, hvaruti ett åt höger uprest rödt leijon är, hållandes emellan ramarne en utspänder blå båge. Åfvanpå skölden står trenne öppne torner-hielmar, beprydde med grefveliga kronor. På den medlersta, som är stamhielmen, står tvänne ifrån hvarandra utslagne vingar af silfver, hvaremellan sees et naturligt öga. På den högra upstiger till hälften et rödt leijon, hållandes i högra ramen et riks äple af guld, på den vänstra upresa sig tvänne armar emot hvarandra, den högra beklädd med purpur och hermelin, den vänstra öfverdragen med silfver harnesk, hållandes emellan händren en dylik hatt, som i andra fältet står. Skiölden hvilar på en piedestall och hålles till höger af et rödt lejon och till vänster af en svart grijp, bägge med hufvudena utvände, aldeles som det här ofvan med sina rätte och egentelige färgor står afmålat"

Coat of Arms signed by F. Dederichs (1771)
Coat of Arms of the Finnish baronial family
The Finnish untitled nobility family
eXTReMe Tracker